Zakup gotowej spółki

Wpisy

 • wtorek, 10 kwietnia 2018
  • Prawo kontroli wspólnika

   Wspólnicy spółki, którzy mają prawo kontroli otrzymują prawo do ksiąg i dokumentów spółki oraz sporządzania bilansu użytku. Mają oni również prawo do żądania wyjaśnień od zarządu w kwestiach budzących wątpliwości.

   Warto wspomnieć o tym, że zarząd może odmówić wglądu do dokumentów spółki pod warunkiem, że istnieją podejrzenia o niewłaściwym wykorzystaniu informacji w sposób sprzeczny z interesem podmiotu.

   W przypadku, gdy wspólnik potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień od zarządu to może realizować to żądanie w formie pisemnej lub ustnej.

   Nie ma możliwości, aby osoba, która posiada upoważnienie od wspólnika miała wgląd do dokumentacji spółki.

   Warto zaznaczyć, że prawo indywidualnej kontroli może zostać wyłączone jeżeli w spółce ustanowiono radę nadzorczą lub komisję rewizyjną oraz jednocześnie umowa spółki wyłącza taką indywidualną kontrolę.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   wtorek, 10 kwietnia 2018 08:30
 • wtorek, 03 kwietnia 2018
  • Załączniki do wniosku o zaktualizowanie danych spółki

   Dokonanie zmiany w umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością wymaga złożenia odpowiednich dokumentów do KRS w celu zaktualizowania danych. Podstawowym, i w zasadzie najważniejszym pismem jest wniosek o zmianę danych, który składa się we właściwym sądzie rejestrowym. Oprócz niego przedłożyć należy także:


   – KRS – Z3 – jeśli zmiana dotyczy danych podmiotu,
   – KRS – ZE – jeśli zmiana dotyczy wspólników,
   – KRS – ZK – jeśli zmiana dotyczy sposobu reprezentacji,
   – KRS – ZM – jeśli zmiany dotyczy przedmiotu działalności,
   – KRS – ZS – jeśli dokonywane jest połączenie lub podział spółki. 

   Oprócz tych formularzy przedłożyć należy również inne dokumenty, w zależności od rodzaju zmian:
   - wniosek o zmienię wpisu do REGON,
   – RG-1,- wniosek o zmianę zgłoszenia płatnika składek ZUS,
   – ZPA,- zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2,
   - lista wspólników (uwzględniająca nazwiska i imiona lub firmy oraz liczby i wartości nominalne udziałów),
   - oświadczenie członków zarządu o wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
   -  umowa o korzystanie z lokalu lub nieruchomości, w której znajduje się siedziba.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   wtorek, 03 kwietnia 2018 13:43
 • poniedziałek, 26 marca 2018
 • poniedziałek, 19 marca 2018
  • Wypłata dywidendy w spółce z o.o.

    

   Spółka ma obowiązek wypracowania zysku, który zostanie podzielony na rzecz wspólników lub zainwestowany w spółkę.

   Warto zapamiętać, że środki finansowe, które spółce udało się zgromadzić mogą być wypłacane na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi, nie tylko w formie dywidendy.

    

   Czym jest dywidenda?

   To jeden z najczęściej występujących mechanizmów podziału zysku między wspólnikami.

    

   Zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien zostać podzielony w stosunku  do liczby udziałów w spółce przysługujących wspólnikom. Mowa tutaj o podziale udziałów o równej wartości nominalnej.

   W przypadku, gdy w spółce wspólnicy posiadają udziały o nierównej wartości to dywidenda należna jest w stosunku do wielkości udziałów przysługujących wspólnikom. Wspólnikowi posiadającemu większą liczbę udziałów albo udział o wyższej wartości nominalnej przysługuje odpowiednio większy udział w zysku osiąganym przez spółkę.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 19 marca 2018 10:01
 • poniedziałek, 12 marca 2018
  • Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z o.o.

   Istnieje możliwość zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników poprzez zastosowanie powództwa:

   - o uchylenie uchwały

   lub

   - stwierdzenie nieważności uchwały

   1. Powództwo o uchylenie uchwały

   Stosowane w przypadku, gdy podjęta uchwała jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.

    

   1. Stwierdzenie nieważności uchwały

   Powództwo powinno zostać wniesione w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia jej powzięcia.

   Warto pamiętać o tym, że prawo do zaskarżenia uchwały nie przysługuje osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 12 marca 2018 12:00
 • poniedziałek, 05 marca 2018
 • piątek, 23 lutego 2018
  • Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa

   Podczas otwierania działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie rodzaju działalności, jakim będzie się zajmować jego firma. Dokonuje się to poprzez wybór odpowiedniego kodu PKD i wpisanie go do formularza rejestracyjnego spółki. Niestety we wnioskach mieści się niewiele kodów PKD, dlatego często powstaje potrzeba sporządzenia dodatkowych wniosków, rozszerzających działalności przedsiębiorstwa.

   Jak powinno się to odbyć w przypadku spółek handlowych, a jak w przypadku spółek cywilnych i jednoosobowej działalności gospodarczej?

   Rozszerzenie działalności w spółkach handlowych

   Po odszukaniu właściwego zestawu kodów PKD należy je wpisać w odpowiedni załącznik do formularza rejestracyjnego. W przypadku rejestracji spółek handlowych jest to załącznik do wniosku o symbolu KRS-WM "Przedmiot działalności". Jego złożenie jest obowiązkowe i trzeba zaznaczyć dołączenie tego załącznika w głównym wniosku. W przypadku zmiany rodzaju prowadzonej działalności w spółkach handlowych, odpowiednie jest złożenie wniosku KRS-ZM "Zmiana – podmiot działalności".

   Rozszerzenie działalności w spółkach cywilnych i jednoosobowych przedsiębiorstwach

   Przedsiębiorstwo, które jest zarejestrowane w CEIDG określa rodzaj prowadzonej działalności, wpisując kody PKD we wniosku CEIDG-1. Można tam jednak uiścić tylko 9 kodów. W celu zwiększenia zakresu PKD, należy do wniosku dołączyć załącznik CEIDG-RD o nazwie "Wykonywana działalność gospodarcza". Zmianę kodów PKD wprowadza się poprzez sporządzenie i złożenie aktualizacji wniosku rejestracyjnego lub załącznika."

    

   Dowiesz się więcej o UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 23 lutego 2018 12:30
 • piątek, 16 lutego 2018
 • piątek, 09 lutego 2018
  • Prawa majątkowe akcjonariusza

   Kim jest akcjonariusz?

   Akcjonariusz to wspólnik spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada akcje wyemitowane przez spółkę. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

   Akcjonariuszem jest tylko osoba, która widnieje w księdze akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

    

   Prawa majątkowe akcjonariuszy:

   1. Prawo do udziału w zysku / prawo do dywidendy

   2. Prawo poboru

   3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym

   4. Prawo do rozporządzania akcją


   Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności z majątku osobistego za zobowiązania spółki. Limitem wysokości odpowiedzialności jest kwota wkładu wniesionego na pokrycie objętych akcji.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 09 lutego 2018 09:42
 • piątek, 02 lutego 2018
  • Co to jest prokura?

   Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokury może udzielić tylko przedsiębiorca, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

   Rodzaje prokury:
   - prokura samodzielna (samoistna),
   - prokura łączna, 
   - prokura oddziałowa.

   Prokura obejmuje uprawnienia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma możliwości przeniesienia prokury na inną osobę.

   Prokura powstaje z chwilą udzielenia jej na piśmie, aby ją odwołać wystarczy oświadczenie wspólnika lub członków zarządu, natomiast wygasa w przypadku, gdy przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru, ogłasza upadłość bądź likwidację albo przekształcenie, a także wraz ze śmiercią prokurenta. Wygaśnięcie prokury może także być spowodowane częściową lub całkowitą utratą przez prokurenta zdolności do czynności prawnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 02 lutego 2018 09:30