Zakup gotowej spółki

Wpisy

 • piątek, 23 lutego 2018
  • Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa

   Podczas otwierania działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie rodzaju działalności, jakim będzie się zajmować jego firma. Dokonuje się to poprzez wybór odpowiedniego kodu PKD i wpisanie go do formularza rejestracyjnego spółki. Niestety we wnioskach mieści się niewiele kodów PKD, dlatego często powstaje potrzeba sporządzenia dodatkowych wniosków, rozszerzających działalności przedsiębiorstwa.

   Jak powinno się to odbyć w przypadku spółek handlowych, a jak w przypadku spółek cywilnych i jednoosobowej działalności gospodarczej?

   Rozszerzenie działalności w spółkach handlowych

   Po odszukaniu właściwego zestawu kodów PKD należy je wpisać w odpowiedni załącznik do formularza rejestracyjnego. W przypadku rejestracji spółek handlowych jest to załącznik do wniosku o symbolu KRS-WM "Przedmiot działalności". Jego złożenie jest obowiązkowe i trzeba zaznaczyć dołączenie tego załącznika w głównym wniosku. W przypadku zmiany rodzaju prowadzonej działalności w spółkach handlowych, odpowiednie jest złożenie wniosku KRS-ZM "Zmiana – podmiot działalności".

   Rozszerzenie działalności w spółkach cywilnych i jednoosobowych przedsiębiorstwach

   Przedsiębiorstwo, które jest zarejestrowane w CEIDG określa rodzaj prowadzonej działalności, wpisując kody PKD we wniosku CEIDG-1. Można tam jednak uiścić tylko 9 kodów. W celu zwiększenia zakresu PKD, należy do wniosku dołączyć załącznik CEIDG-RD o nazwie "Wykonywana działalność gospodarcza". Zmianę kodów PKD wprowadza się poprzez sporządzenie i złożenie aktualizacji wniosku rejestracyjnego lub załącznika."

    

   Dowiesz się więcej o UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 23 lutego 2018 12:30
 • piątek, 16 lutego 2018
 • piątek, 09 lutego 2018
  • Prawa majątkowe akcjonariusza

   Kim jest akcjonariusz?

   Akcjonariusz to wspólnik spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada akcje wyemitowane przez spółkę. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

   Akcjonariuszem jest tylko osoba, która widnieje w księdze akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

    

   Prawa majątkowe akcjonariuszy:

   1. Prawo do udziału w zysku / prawo do dywidendy

   2. Prawo poboru

   3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym

   4. Prawo do rozporządzania akcją


   Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności z majątku osobistego za zobowiązania spółki. Limitem wysokości odpowiedzialności jest kwota wkładu wniesionego na pokrycie objętych akcji.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 09 lutego 2018 09:42
 • piątek, 02 lutego 2018
  • Co to jest prokura?

   Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokury może udzielić tylko przedsiębiorca, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

   Rodzaje prokury:
   - prokura samodzielna (samoistna),
   - prokura łączna, 
   - prokura oddziałowa.

   Prokura obejmuje uprawnienia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma możliwości przeniesienia prokury na inną osobę.

   Prokura powstaje z chwilą udzielenia jej na piśmie, aby ją odwołać wystarczy oświadczenie wspólnika lub członków zarządu, natomiast wygasa w przypadku, gdy przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru, ogłasza upadłość bądź likwidację albo przekształcenie, a także wraz ze śmiercią prokurenta. Wygaśnięcie prokury może także być spowodowane częściową lub całkowitą utratą przez prokurenta zdolności do czynności prawnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 02 lutego 2018 09:30
 • piątek, 26 stycznia 2018
  • Podział zysku w spółce jawnej

   Zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !

   W spółce jawnej zysk rozdziela się jednakowo na wszystkich wspólników. Równy podział jest niezależny od stopnia wniesionych wkładów do spółki. Bardzo często stanowi to ogromną niespodziankę dla wspólników, zwłaszcza w przypadku spółek zawieranych za pomocą najprostszych wzorców umów.

   Powyższa zasada może być zmieniona za pomocą umowy spółki. W tym celu najczęściej stosuje się wypłatę zysku proporcjonalnie do wysokości wkładów wniesionych do spółki.

   Nie można wspólnika spółki jawnej pozbawić udziału w zysku. Uczynić tak można wyłącznie w spółce lwiej. Do zawierania takiej umowy podchodzić należy niewiarygodnie ostrożnie. Zazwyczaj zawiązanie takiej spółki uznaje się za niezgodne z prawem gdyż jest ona obarczona wadami prawnymi.

   Czasem uznaje się powstanie takiego podmiotu za legalne jeśli jednocześnie zwolnimy wspólnika od uczestniczenia w zysku, jak i uczestnictwa w stracie osiąganej przez spółkę.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 26 stycznia 2018 08:14
 • piątek, 19 stycznia 2018
  • Udział kapitałowy w spółce jawnej

   Wspólnicy spółki jawnej często zaskoczeni są funkcjonowaniem tak zwanych udziałów kapitałowych. Zazwyczaj dowiadują się o ich istnieniu dopiero gdy jeden ze wspólników zamierza wyegzekwować przysługujące mu prawa związane z wysokością kapitału zakładowego.
   Udział kapitałowy w spółce jawnej jest wartością rozrachunkową, która odpowiada wartości wkładowi rzeczywiście wniesionemu przez danego wspólnika do spółki jawnej. Wartość wkładów jest równa wycenie wkładów dokonanych przez wspólników w chwili zawarcia umowy spółki. Wartość wkładów wniesionych do spółki nie jest poddawana kontroli sądu rejestrowego oraz biegłego.
   Wartość udziału kapitałowego ma znaczenie w następujących sytuacjach:
   1. Podczas pobierania odsetek od udziału kapitałowego.
   2. Podczas wypłacania na rzecz wspólnika bądź spadkobiercy wspólnika środków w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
   3. W przypadku podziału majątku podczas likwidacji spółki jawnej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 19 stycznia 2018 08:22
 • piątek, 12 stycznia 2018
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    

   Każdy przedsiębiorca, który na dzień pierwszego stycznia danego roku zatrudnia więcej niż 20 pracowników ( w przeliczeniu na pełne etaty) ma obowiązek utworzenia ZFŚS, czyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

   Obowiązek ten mają również zakłady oraz jednostki budżetowe bez względu na liczbę zatrudnionych osób.

   Czy pracodawca może zrezygnować z konieczności utworzenia ZFŚS?

   Tak, pod warunkiem, że pracownicy wyrażą zgodę na jego likwidację. Istotne jest, aby po podjęciu decyzji dokonać właściwego zapisu w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzeń. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.

   Jednostki tworzące ZFŚS zobligowane są do  odpisywania 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, obowiązującego w gospodarce narodowej. Środki zgromadzone w ramach Funduszu przeznaczone są na wypłatę świadczeń urlopowych lub innych świadczeń socjalnych.  

   Jak założyć spółkę przez Internet?

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 12 stycznia 2018 07:16
 • piątek, 05 stycznia 2018
  • Dziedziczenie w spółce partnerskiej

   Spółka partnerska oparta jest na działalności partnerów wykonujących wolne zawody. Podmiot ten jest spółką osobową prawa handlowego, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własna firmą.

   Partnerzy w spółce nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z wykonywania zawodu przez innego wspólnika ani osób przez niego zatrudnionych. Sprawy spółki prowadzą poszczególni partnerzy, natomiast umowa danego podmiotu musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

   Udziały w spółce partnerskiej nie są dziedziczne. Spadkobiercy mogą zostać dopuszczeni do spółki wyłącznie jeżeli umowa spółki zawiera takie postanowienia. W przypadku gdy zapis taki nie istnieje, a wspólnicy nie podejmą adekwatnej decyzji w należytym czasie wówczas spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego na wniosek spadkobierców. Spółka zostanie również rozwiązana gdy zostanie w niej tylko jeden partner, bądź jeżeli tylko jedna osoba będzie posiadała uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 05 stycznia 2018 07:25
 • piątek, 29 grudnia 2017
  • Umowa spółki jawnej

   Spółka umowy to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją firmą. Nie posiada osobowości prawnej. Ale ma zdolność prawną toteż może nabywać prawa, ale także zaciągać zobowiązania, być pozywaną i pozywać. Brak osobowości prawnej sprawia jednak, że wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę całym swoim majątkiem.

   Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Może przyjąć formę aktu notarialnego, jednak kwestia ta pozostaje do decyzji wspólników. Dokument ten powinien jednak zawierać następujące elementy:
   1. Firmę i siedzibę spółki.
   2. Określenie wkładów wniesionych do spółki przez wspólników łącznie z ich wysokością.
   3. Przedmiot działalności spółki.
   4. Czas trwania spółki o ile zdecydujemy się na jego wyznaczenie.

   W umowie można zawrzeć także elementy nieobowiązkowe, które regulują relacje między wspólnikami, tak aby konflikty nie doprowadziły do paraliżu działalności spółki.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 29 grudnia 2017 07:53
 • piątek, 22 grudnia 2017
  • Spółka cywilna

   Spółka cywilna jest formą umowy na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania oraz wniesienie wkładów. 


   Co ważne, umowa spółki musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do założenia spółki cywilnej uprawnione są już 2 osoby fizyczne bądź prawne. W przeciwieństwie do pozostałych podmiotów zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeks Cywilny.

   Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, przez co nie dysponuje swoim mieniem, a nabywane prawa oraz zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wszystkich wspólników. Wspólnicy za zobowiązania te odpowiadają również w sposób solidarny i nieograniczony całym swoim majątkiem.

   Wspólnicy muszą zarejestrować spółkę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Kapitał zakładowy nie jest wymagany.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tomtom.koziol
   Czas publikacji:
   piątek, 22 grudnia 2017 07:51